Home Vinkkejä A.M.TRANSlation Services  
Palvelut Sopimusehdot
Kielet Suositukset
Yhteystiedot
 
 

YLEISET SOPIMUSEHDOT

 1 – YLEISTÄ
Alla mainitut yleiset sopimusehdot pätevät kaikessa A.M. TRANSlation Services –käännöspalvelun (jäljempänä ”Käännöstoimisto”) ja Asiakkaan välisessä liiketoiminnassa ja ne syrjäyttävät kaikki muut Asiakkaan ehdot, ellei Käännöstoimisto ole näitä erikseen kirjallisesti hyväksynyt.

2 – TARJOUKSET JA SOPIMUKSET
2.1 Käännöstoimiston laatimat tarjoukset ja hinta-arviot eivät ole sitovia.
2.2 Käännöstoimistolla on oikeus muuttaa tarjottuja hintoja tai toimitusehtoja, jos sillä ei ole ollut mahdollisuutta nähdä tekstiä kokonaisuudessaan ennen tarjouksen laatimista. Sopimus katsotaan solmituksi, kun Asiakas hyväksyy Käännöstoimiston laatiman tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti.
2.3 Käännöstoimisto pitää Asiakkaana henkilöä, joka antaa Käännöstoimistolle toimeksiannon, ellei kyseinen henkilö ole nimenomaisesti ilmoittanut toimivansa kolmannen osapuolen toimesta ja laskuun. Tässä tapauksessa Käännöstoimistolle on ilmoitettava tilauksen
yhteydessä kolmannen osapuolen nimi ja osoite sekä laskutusosoite.
2.4. Jos Käännöstoimistolla on syytä epäillä Asiakkaan maksukykyä, sillä on oikeus vaatia Asiakasta maksamaan
ennakkomaksu ennen toimeksiannon täytäntöönpanoa.

3 – TOIMEKSIANNON MUUTTAMINEN TAI PERUUTTAMINEN
3.1. Jos Asiakas tekee toimeksiantoon
huomattavia muutoksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Käännöstoimistolla on oikeus joko muuttaa tarjottua hintaa ja/tai toimitusehtoja tai kieltäytyä toimeksiannosta kokonaan. Jälkimmäisessä tapauksessa Asiakas on velvollinen maksamaan siihen mennessä suoritetun työn kokonaisuudessaan.
3.2 Jos Asiakas peruuttaa toimeksiannon, Käännöstoimistolla on oikeus vaatia maksu jo suoritetusta käännöksestä. Asiakkaan pyynnöstä Käännöstoimisto toimittaa Asiakkaalle tähän mennessä valmistuneet käännökset.

4 – TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN JA SALASSAPITOVELVOLLISUUS
4.1 Käännöstoimisto on velvollinen suorittamaan toimeksiannon parhaan kykynsä mukaan ja Asiakkaan vaatimaa asiantuntemusta vastaten.
4.2 Käännöstoimisto käsittelee kaikki Asiakkaalta saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisesti.
4.3 Käännöstoimistolla on oikeus palkata freelance-kääntäjä suorittamaan toimeksiannon ilman että se rajoittaisi Käännöstoimiston vastuuta toimeksiannon luottamuksellisesta ja asianmukaisesta suorittamisesta. Käännöstoimisto vaatii toimeksiannon suorittamiseen palkkaamiaan kolmansia osapuolia pitämään kaiken tiedon luottamuksellisena.
4.4 Jos mahdollista, Asiakas toimittaa Käännöstoimistolle tekstin sisältöön ja terminologiaan liittyvää tietoa ja materiaalia, jos sellaista on käytettävissä. Käännökseen liittyvät tiedot ja asiakirjat toimitetaan Käännöstoimistolle Asiakkaan kustannuksella ja vastuulla.

5 – TOIMITUSEHDOT JA TOIMITUKSEN MÄÄRÄAIKA
5.1 Käännöstoimisto on velvollinen toimittamaan Asiakkaalle valmiin käännöksen toimeksiantovahvistuksessa sovittuun päivämäärään ja kellonaikaan mennessä. Jos Käännöstoimisto havaitsee, ettei se pysty pitämään kiinni sovitusta toimitusajasta, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta Asiakkaalle.
5.2 Jos toimituspäivä on nimenomaan sovittu kirjallisesti ja Käännöstoimisto ei pysty pitämään määräajasta kiinni siitä riippuvista syistä, eikä Asiakas voi sallia minkäänlaista viivästystä, on Asiakkaalla oikeus peruuttaa toimeksianto. Käännöstoimisto ei ole kuitenkaan tällaisessa tapauksessa velvollinen maksamaan minkäänlaista korvausta.
5.3 Toimitus katsotaan suoritetuksi sillä hetkellä, kun teksti on lähetetty sähköpostitse, postitse, faksilla tai kuriiripostilla.
5.4 Jos käännös lähetetään sähköisesti, sen katsotaan saapuneen perille heti kun lähetys on vahvistettu.
5.5 Asiakkaan on tehtävä
parhaansa helpottaakseen tekstin sopimuksenmukaista toimittamista. Jos Asiakas ei suostu vastaanottamaan Käännöstoimiston toimittamaa tuotetta, hänen katsotaan hidastavan toimitusta myös silloin, kun häntä ei ole nimenomaisesti kehotettu hyväksymään tuotetta.

6 - KÄÄNNÖSPALKKIOT JA LASKUN SUORITUS
6.1 Hinnat perustuvat ennakkoon sovittuun sana- tai rivihintaan, ellei hinnoittelusta ole toisin sovittu.
6.2 Käännöstoimistolla on oikeus laskuttaa 15 euron suuruinen vähimmäishinta alle 200 sanan tai 20 rivin toimeksiannoista (yhdellä rivillä on 55 merkkipaikkaa
välilyönnit mukaan lukien).
6.3 Käännöstoimiston antamat hinnat ovat voimassa ainoastaan toimeksiannoissa, joista on erikseen tässä yhteydessä sovittu.
6.4 Käännöstoimistolla on oikeus nostaa sovittua hintaa, jos toimeksianto vaatii enemmän työtä tai kustannuksia kuin sopimuksen solmimisen yhteydessä voitiin kohtuudella ennakoida. Tämä saattaa johtua erittäin epäselvistä teksteistä esimerkiksi si
inä tapauksessa, että Asiakkaan toimittama tiedosto tai tietokoneohjelma on vaurioitunut. Luettelo esimerkeistä ei ole tyhjentävä.
6.5 Kaikki annetut hinnat ovat nettohintoja. 20 % arvonlisävero lisätään nettohintaan ainoastaan, jos Asiakas asuu tai hänen yrityksensä on rekisteröity Itävallassa.
6.6 Käännöstoimisto lähettää Asiakkaalle laskun sähköpostitse toimituksen yhteydessä ja/tai
postitse Asiakkaan pyynnöstä.
6.7 Sopimuksen mukaisesti toimitettu käännös maksetaan 14 päivän sisällä laskun lähettämisestä (tai mihin tahansa muuhun määräpäivään mennessä, jonka Käännöstoimisto on kirjallisesti ilmoittanut).
6.8 Lasku maksetaan kokonaisuudessaan ilman vähennyksiä
tai viiveitä laskussa ilmoitetussa valuutassa. Jos maksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, laskun katsotaan viivästyneen välittömästi ja ilman muistutusta. Tässä tapauksessa Asiakkaan on maksettava 7 % viivästyskorko määräpäivästä laskun suorituspäivään saakka.
6.9 Asiakas maksaa kaikki tilisiirtomaksut ja muut pankkikulut.

7 – VALITUKSET JA RIITA-ASIAT
7.1 Jos Asiakas ei ole tyytyväinen Käännöstoimiston toimittamaan käännökseen, hänen on
valitettava asiasta kirjallisesti mahdollisimman pian, mutta viimeistään 10 päivän sisällä kyseisen käännöksen vastaanottamisesta. Valitus ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta.
7.2 Jos valitusta ei tehdä sopimuksen alakohdassa 7.1 mainittuun määräaikaan mennessä, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen kokonaisuudessaan. Käännöstoimisto reagoi tämän jälkeen tehtyihin valituksiin ainoastaan niin halutessaan. Jos Käännöstoimisto tekee Asiakkaan pyynnöstä muutoksia käännettyyn tekstiin,
ei tämä tarkoita millään muotoa sitä, että Käännöstoimisto katsoisi toimittaneensa alun perin huonomman tuotteen.
7.3 Jos valitus on aiheellinen, Käännöstoimistolle on annettava kohtuullisesti aikaa käännöksen parantamiseen tai uuden laatimiseen. Jos Käännöstoimisto ei pysty kohtuudella parantamaan tekstiä tai tekemään uutta käännöstä, se voi myöntää Asiakkaalle alennuksen.
7.4 Asiakkaan valitusoikeus raukeaa, jos Asiakas on itse muokannut käännöstä tai palkannut tehtävään
muita henkilöitä.

8 – KORVAUS- JA VASTUUVELVOLLISUUS
8.1 Käännöstoimisto vastaa yksinomaan niistä vahingoista, jotka johtuvat todistettavasti ja suoranaisesti Käännöstoimiston puutteista. Käännöstoimisto ei
ole vastuuvelvollinen muista vahingon muodoista, kuten välillisistä vahingoista, tuottotappioista tai viivästyksistä. Käännöstoimiston vastuu ei ylitä milloinkaan kyseessä olevan toimeksiannon laskussa ilmoitettua arvoa.
8.2 Käännettävän tekstin moniselitteisyys vapauttaa Käännöstoimiston kaikesta vastuuvelvollisuudesta.
8.
3 Käännöstoimisto ei ole vastuuvelvollinen, jos Asiakkaan toimittamat asiakirjat, tiedot tai tietovälineet vahingoittuvat tai häviävät. Käännöstoimisto ei ole myöskään korvausvelvollinen kustannuksista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat tietotekniikan ja tietoliikennevälineiden käytöstä, tiedon tai tietovälineen toimituksesta tai lähetyksestä tai Käännöstoimiston lähettämien tiedostojen tai tietovälineiden sisältämistä tietokoneviruksista.

9 – TOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN
9.1 Jos Asiakas ei pysty täyttämään velvollisuuksiaan - tai Asiakkaan yritys
joutuu konkurssiin, hakee maksunlykkäystä tai se asetetaan selvitystilaan - Käännöstoimistolla on oikeus joko perua sopimus (osittain tai kokonaisuudessaan) tai siirtää toimeksiannon suorittamista ilman että Käännöstoimisto olisi tämän seurauksena millään tavoin vahingonkorvausvelvollinen Asiakkaalle. Tässä tapauksessa Käännöstoimistolla on myös oikeus vaatia maksu välittömästi.
9.2 Jos Käännöstoimisto voi todistaa, että se ei pysty suorittamaan velvollisuuttaan siitä riippumattomista syistä, sillä on oikeus peruuttaa sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta. Käännöstoimistosta riippumattomia syitä ovat (luettelo ei ole tyhjentävä): tulipalot, onnettomuudet, sairaudet, mellakat, sodat, kuljetusrajoitukset ja -viivästykset, hallituksen toimenpiteet, internet-palveluntarjoajien toimintahäiriöt ja muut ylivoimaiset esteet.
9.3 Jos Käännöstoimiston on ylivoimaisten esteiden vuoksi keskeytettävä toimeksiannon suorittaminen,
on Asiakkaan joka tapauksessa maksettava siihen mennessä suoritettu työ kokonaisuudessaan.

10 - LAKI
11.1 Sopimus katsotaan solmituksi Itävallassa ja Asiakkaan ja Käännöstoimiston välisissä oikeuskäsittelyissä pätee Itävallan laki.